BASES LEGAIS

Anexo 1ª modificación Bases Legales, fecha de publicación 27/01/2021

Al amparo del apartado 12 de las bases legales reguladoras de la quinta edición del Concurso Escolar “Hazlo Verde” (en adelante, las “Bases” y el “Concurso”), publicadas en la web www.hazloverde.es, LEROY MERLIN comunica que se añade un anexo a las mismas, reflejando determinadas modificaciones que afectan al Concurso y que son las que se recogen a continuación:

 • Apartado 2. Ámbito temporal: Se amplía el plazo de recepción de inscripción y participación al 19 de marzo de 2021

Las modificaciones recogidas en este documento resultan aplicables desde la fecha de su publicación señalada en el encabezamiento. Las Bases únicamente se verán modificadas de acuerdo con lo aquí señalado. En lo restante, las Bases permanecerán vigentes en sus términos originales siempre que no entren en contradicción con los términos del presente anexo.


Anexo 2ª modificación Bases Legales, fecha de publicación 07/04/2021

Al amparo del apartado 12 de las bases legales reguladoras de la quinta edición del Concurso Escolar “Hazlo Verde” (en adelante, las “Bases” y el “Concurso”), publicadas en la web www.hazloverde.es, LEROY MERLIN comunica que se añade un segundo anexo a las mismas, reflejando determinadas modificaciones que afectan al Concurso y que son las que se recogen a continuación:

 • Apartado 2. Ámbito temporal: concluido el el plazo de recepción de inscripción y participación el pasado 19 de marzo de 2021, se estima modificar las fechas de los diferentes jurados, que pasan a ser las siguientes:
  • Antes del 30 de abril de 2021, los jurados autonómicos elegirán a los ganadores autonómicos; habrá dos de cada Comunidad Autónoma, uno de la categoría A y otro de la B, que, a su vez, pasarán como finalistas a la fase nacional.
  • Antes del 17 de mayo de 2021, el jurado nacional elegirá a los dos ganadores nacionales del Concurso de las categorías A y B, así como al ganador nacional de la categoría C
  • Antes del 17 de mayo de 2021, el jurado público elegirá al ganador especial del público.
  • Se mantiene la fecha en el mes de junio de 2021, del disfrute del Premio Nacional de los ganadores del Concurso.

Las modificaciones recogidas en este documento resultan aplicables desde la fecha de su publicación señalada en el encabezamiento. Las Bases únicamente se verán modificadas de acuerdo con lo aquí señalado. En lo restante, las Bases permanecerán vigentes en sus términos originales siempre que no entren en contradicción con los términos del presente anexo.


5º CONCURSO ESCOLAR “HAZLO VERDE”
EDICIÓN 2020/2021

A compañía LEROY MERLIN ESPAÑA, S.L.U., con domicilio social en Alcobendas (Madrid), Avenida de la Vega nº 2 e con C.I.F. B-84818442 (“LEROY MERLIN”) convoca a quinta edición do Concurso Escolar “Faino Verde Misión #SalvemosOsBosques” (o “Concurso”), o cal se rexerá conforme ás presentes bases legais (as “Bases”).

As Bases compleméntanse co Aviso legal, a Política de privacidade e a Política de cookies, que deberán aceptarse integramente con carácter previo á participación no Concurso e que, unha vez aceptados, se entenderán incluídos nas Bases aos efectos legais oportunos.

1. OBXECTO E ÁMBITO TERRITORIAL

O Concurso ten como obxecto sensibilizar aos escolares de 6 a 16 anos sobre hábitos sustentables converténdose en cidadáns responsables coa súa contorna, potenciando o seu espírito emprendedor, converténdoos en axentes de cambio e promovendo a sustentabilidade mediante o seu compromiso cos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentables (os “ODS”).

O Concurso está dirixido ao alumnado de Educación Primaria (cursos 3º, 4º, 5º e 6º) e Educación Secundaria (cursos 1º, 2º, 3º e 4º) do conxunto de todos os centros educativos do estado, polo que é de ámbito estatal.

A inscrición no Concurso xestionaraa o profesor de cada aula que desexe participar, de acordo co estipulado na cláusula 4.

2. ÁMBITO TEMPORAL

As datas chave do Concurso son as seguintes:

 • O período de inscrición e recepción de traballos terá lugar entre o 5 de outubro de 2020 e o 12 de febreiro de 2021, ambos inclusive.
 • Antes do 16 de abril de 2021, os xurados autonómicos elixirán os gañadores autonómicos; haberá dous de cada Comunidade Autónoma, un da categoría A e outro da B que, á súa vez, pasarán como finalistas á fase nacional.
 • Antes do 7 de maio de 2021, o xurado nacional elixirá aos dous gañadores nacionais do Concurso das categorías A e B, así como ao gañador nacional da categoría C.
 • Antes do 28 de maio de 2021, o xurado público elixirá o gañador especial do público.
 • No mes de xuño de 2021, os gañadores do Concurso desfrutarán do Premio Nacional.

LEROY MERLIN resérvase o dereito a ampliar ou modificar algunha ou todas as datas anteriores se o considera necesario de acordo co réxime previsto na cláusula 12.

3. ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación no Concurso requirirá a aceptación expresa das Bases publicadas no sitio web do Concurso (www.hazloverde.es) (a “Web”).

LEROY MERLIN reserva o dereito de descualificar os participantes que incumpran as Bases e especialmente calquera participación que vaia en contra delas.

Coa aceptación destas Bases os participantes comprenden os termos e condicións das mesmas e se comprometen a cumprir coa normativa vixente que poida resultar da aplicación a este respecto, de modo que polo simple feito de participar no Concurso están prestando o seu consentimento a someterse ás Bases e á legalidade de forma total e irrevogable.

A manifestación en contrario do participante, independentemente de en que momento se produza, implicará a súa autoexclusión da participación no Concurso e a liberación de LEROY MERLIN de calquera compromiso adquirido con el.

As presentes Bases están a disposición de calquera persoa que desexe consultalas na Web. Alén diso, as Bases estarán depositadas ante o Notario D. Gerardo von Wichmann Rovira e publicaranse no Arquivo Electrónico de bases de Concursos (ABACO), un servizo de interese xeral ofrecido polo Consello Xeral do Notariado que se publica en www.notariado.org/abaco.

4. REQUISITOS E MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN

A participación no Concurso é gratuíta e voluntaria e require a observancia e o cumprimento dos requisitos que se relacionan a continuación:

 1. Acceder á Web; encher todo o formulario de rexistro; aceptar, marcando as casas habilitadas para tal fin, o Aviso legal, a Política de privacidade e a Política de cookies da Web, e as Bases; e, por último, confirmar o rexistro.
  Tamén será posible a inscrición telefónica a través do número gratuíto 900 670 686, aínda que seguirá sendo preceptiva a aceptación expresa dos devanditos documentos a través da Web.
 2. Enviar por Internet, a través da Zona Privada do Profesor, un traballo por aula (un traballo, unha aula) de conformidade cos requisitos que se describen na cláusula 6, na categoría A ou B, segundo o curso ao que pertenza a aula participante, e dentro do período de inscrición e recepción indicado na cláusula 2.
 3. Cada profesor obterá o seu usuario e contrasinal para acceder á Zona Privada do Profesor.
 4. Cada profesor poderá inscribir unha ou varias aulas, cada unha das cales presentará o seu traballo, limitando a participación no Concurso a un traballo por aula.
 5. Cumprir calquera outro requisito establecido nas Bases.
 6. Por outro lado, por circunstancias derivadas da pandemia do Coronavirus, a modalidade de participación poderá sufrir modificacións para adaptarse ás medidas que teñan que adoptar os centros educativos por mor da protección da saúde. Por tanto, no caso de que por motivos sanitarios o colexio estea obrigado a dividir a clase en grupos, permitirase, de forma excepcional, a participación de grupo/traballo. En calquera caso, por motivos loxísticos e económicos, o número máximo de alumnos que participen co conxunto dos grupos/clase non poderá superar, en ningún caso, o máximo de 38 alumnos por clase.

5. CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

Poderase participar nas seguintes categorías:

 • Categoría A (3º, 4º de Ed. Primaria)
 • A categoría B (5º e 6º de Ed. Primaria)
 • Categoría C (1º, 2º, 3º e 4º de Ed. Secundaria)

A Categoría A está dirixida a aqueles docentes que participen con alumnos de 3.º e 4.º curso de Primaria.

A Categoría B está dirixida a aqueles docentes que participen con alumnos de 5.º e 6.º de Primaria.

A categoría C está dirixida a aqueles docentes que participen con alumnos de 1º, 2º, 3º e 4º de Secundaria.

6. PROPOSTA DE TRABALLO PARA PRESENTAR AO CONCURSO. REQUISITOS

Os alumnos das categorías A e B terán que crear un cartel publicitario co obxectivo de sensibilizar sobre a importancia de coidar os bosques.

Os alumnos da categoría C terán que gravar un vídeo de sensibilización sobre a necesidade de coidar os bosques e a importancia que teñen os nosos actos cotiáns para salvalos.

Cada clase deberá enviar o seu proxecto en liña a través da Zona Privada do profesor

O traballo co que se participa en HazloVerde. Misión #Salvemoslosbosques responderá aos seguintes requisitos:

 1. Formato::
  • Categoría A e B: Unha imaxe en formato .jpg ou un gif cun peso máximo de 2 MB, acompañada dun documento descritivo (PDF, PPT, DOC ou TXT) cunha extensión máxima de 10 páxinas.
  • Categoría C: Un vídeo en formato .AVI, MP4 ou .MOV, cunha duración máxima de 1 minuto e un peso máximo de 100 MB, acompañado dun documento descritivo (PDF, PPT, DOC ou TXT) cunha extensión máxima de 10 páxinas.
  • Ambos os formatos deberán ir acompañados dun título que non superará os 140 caracteres.
 2. Técnica:
  • Libre, os alumnos poderán contar con todas as técnicas ás que poida acceder, desde ás máis tradicionais, como o collages (co uso de pegamento e tesoiras), a calquera programa de computador que lles permita tratar documentos, imaxes e vídeo (Photoshop, editores online, etc.).
   No caso de que o grupo aula realice un mural, cartel ou collage tradicional, o profesor deberá escanear ou fotografar o traballo para poder subilo á Web.
 3. Envío: vía online a través da Zona Privada do Profesor.

En canto aos traballos orixinais seleccionados da fase autonómica e sempre e cando se considere que a súa presentación física aporta un valor engadido, será necesario remitilos con obxecto de que se leve a cabo unha valoración máis exhaustiva por parte do Xurado Estatal. LEROY MERLIN non asumirá os custos deste envío.

En ningún caso e baixo ningún suposto LEROY MERLIN será responsable do contido dos traballos que se presenten ao Concurso, responsabilidade que incumbirá única e directamente aos participantes con total indemnidade para LEROY MERLIN.

7. FASES DO CONCURSO

Fase de ámbito autonómico:

Antes do 16 de abril de 2021 os xurados autonómicos seleccionarán en cada comunidade autónoma un traballo por cada categoría A e B, sendo gañadores autonómicos e que pasarán a competir á fase estatal, habendo un máximo de 17 finalistas por cada categoría A e B, podendo quedar algún deserto se non reúne os criterios de valoración marcados polos xurados autonómicos.

Non haberá fase autonómica para a Categoría C.

Fase de ámbito estatal:

De entre todos os traballos das categorías A e B que cheguen a esta fase, así como da avaliación polo xurado nacional dos traballos da categoría C, elixiranse aos 3 gañadores do Concurso en cada categoría que recibirán o premio nacional.

A selección dos dous gañadores do Concurso terá lugar antes do mércores, 7 de maio de 2021.

Fase de votación pública:

De entre todos os traballos presentados, que cumpran coas bases presentes, haberá un xurado público que elixirá un único traballo de entre as tres categorías participantes antes do 28 de maio de 2021.

Co fin de realizar a votación de forma totalmente transparente, esta levarase a cabo publicamente a través da páxina web oficial www.hazloverde.es, na que se publicarán todos aqueles traballos presentados polos distintos centros participantes que cumpran os requisitos destas bases legais.

Poderán emitir o seu voto todas as persoas físicas que o desexen. Só será posible votar unha única vez por persoa e, para iso, estableceranse limitacións técnicas de identificación de correo electrónico e IP, que permitan garantir este punto na medida do posible. Os votos recibidos iranse sumando semanalmente ao contador de cada traballo, aínda que o seu rexistro podería demorarse uns minutos dependendo da calidade da conexión de cada usuario. O conxunto destes votos denominarase “xurado popular”.

Alén disto, para facilitar o seguimento das votacións por parte dos centros participantes e garantir a transparencia, a web oficial www.hazloverde.es contará cunha páxina de clasificación, que se actualizará semanalmente, na que se irá rexistrando o número de votos recibidos por cada proxecto.

Para garantir a seguridade das votacións, Leroy Merlin resérvase o dereito de auditar as votacións, así como de establecer mecanismos antifraude para anular os votos duplicados, os fraudulentos (realizados a través de bots, etc.), os que fosen emitidos utilizando medidas de ofuscamento (por exemplo, VPN, proxies, etc.) ou, en xeral, aqueles realizados en contra das presentes normas. Leroy Merlin resérvase o dereito para restar votos ou eliminar calquera candidatura que defraude, altere ou inutilice o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario do concurso ou aquela da que se evidencie ou se sospeite unha actuación irregular no sentido descrito. Leroy Merlin queda exonerada de calquera responsabilidade por danos e prexuízos de toda natureza que poidan deberse á falta temporal de dispoñibilidade ou fallos de acceso da páxina web habilitada para a votación das candidaturas.

8. SELECCIÓN DE GAÑADORES AUTONÓMICOS E NACIONAIS

Os gañadores do Concurso, con excepción dos seleccionados polo xurado público anteriormente descrito, serán elixidos por xurados que estarán compostos por membros de LEROY MERLIN, por especialistas no medio, sustentabilidade, pedagoxía e polo xurado popular que valorarán os traballos presentados conforme aos seguintes criterios:

 • FAINO CON MENSAXE
 • FAINO SOCIAL
 • FAINO CREATIVO
 • FAINO CON CALIDADE

En ningún caso, os xurados poderán adxudicar a dous ou máis traballos o mesmo posto na clasificación, de tal xeito que se eviten empates.

Declararanse nulos, e polo tanto fóra de Concurso, todos os traballos que non se presenten nos formatos apropiados recollidos nestas Bases por cuestións de incompatibilidade de soporte ou de dereitos de autor e que non cumpran os demais requisitos da cláusula 6 ou calquera outro requisito estipulado nas presentes Bases.

O fallo dos xurados será inapelable.

LEROY MERLIN contactará aos gañadores na fase autonómica e aos gañadores nacionais do Concurso por correo electrónico ou por teléfono a fin de comunicarlles que pasan á fase final estatal ou que son gañadores estatais, segundo sexa o caso.

Unha vez seleccionados os traballos gañadores, estes publicaranse na Web do Concurso e tamén poderán publicarse en calquera outro sitio ou soporte conforme ao previsto na cláusula 11.

9. PREMIOS

Agasallo por participar: cada clase rexistrada recibirá, ata esgotar existencias (150.000 unidades), un marcapáxinas de papel de sementes “Faino Verde” #SalvemosOsBosques. Os marcapáxinas distribuiranse por estrita orde de prioridade de inscrición no Concurso.

Premio AUTONÓMICO: Cada premiado das categorías A e B recibirá un premio valorado en 400 € IVE incluído que contribuirá ao desfrute dunha actividade para toda a clase. Estes premios non se poderán trocar polo seu valor en metálico, asumindo LEROY MERLIN o gasto máximo previsto contra factura a nome da axencia The Modern Kids and Family, S.L., con CIF número B-87044251, asignada por LEROY MERLIN para a xestión do presente concurso. Haberá un máximo de 34 premios, un por cada Comunidade Autónoma, podendo quedar deserto se non reúne os criterios de valoración. Así mesmo, estes premiados serán finalistas e pasarán á fase nacional.

Premio NACIONAL das categorías A e B: O premio para as dúas clases gañadoras do Concurso consistirá na estadía nun campamento que terá lugar en xuño de 2021*. LEROY MERLIN resérvase o dereito de modificar estas datas. LEROY MERLIN responsabilízase de todos os gastos durante a estadía, así como os gastos de traslado ata o campus e posterior volta. Ademais de 1000 € para elixir un proxecto de preservación da natureza de LM.

LEROY MERLIN resérvase o dereito de modificar as datas previstas e/ou o premio nacional do campamento, atendendo ás circunstancias que poidan derivar da COVID-19 e as recomendacións de sanidade do momento.

Premio NACIONAL da categoría C: O premiado elixido polo xurado estatal recibirá un premio valorado en 2000 € IVE incluído que contribuirá ao desfrute dunha actividade para toda a clase. Estes premios non se poderán trocar en metálico, asumindo LEROY MERLIN o gasto máximo previsto contra factura a nome da axencia The Modern Kids and Family, S.L., con CIF número B-87044251, asignada por LEROY MERLIN para a xestión do presente concurso. Ademais de 1000 € para elixir un proxecto de preservación da natureza de LM.

Premio ao gañador do público: O premiado elixido polo público recibirá un premio valorado en 500 € IVE incluído que contribuirá ao desfrute dunha actividade para toda a clase. Estes premios non se poderán trocar polo seu valor en metálico, asumindo LEROY MERLIN o gasto máximo previsto contra factura a nome da axencia The Modern Kids and Family, S.L., con CIF número B- 87044251, asignada por LEROY MERLIN para a xestión do presente concurso. Ademais de 1000 € para elixir un proxecto de preservación da natureza de LM.

Os premios en ningún caso poderán ser obxecto de cambio, alteración ou compensación a petición do gañador.

Os premios consistentes en subvencionar unha actividade para a clase conforme ao importe indicado en cada caso contarán coa aprobación de LEROY MERLIN, quen solicitará detalles do tipo de acción que se vai subvencionar, así como modificacións en caso de non responder ao espírito do Concurso. No entanto, LEROY MERLIN non asumirá ningunha responsabilidade pola organización e desenvolvemento da acción á que se destine o importe do premio.

LEROY MERLIN resérvase o dereito de non entregar o premio a calquera que trate de, ou chegue a, defraudar, alterar ou inutilizar o bo funcionamento e o transcurso normal e regulamentario do Concurso.

10. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL E CESIÓN DE DEREITOS DE IMAXE

En relación ao tratamento dos datos persoais, incluídos tanto os identificadores como os especificamente de imaxe e voz, no marco do Concurso, aplicarase a Política de Privacidade da Web.

Adicionalmente, mediante a aceptación das presentes bases, os profesores participantes ceden a LEROY MERLIN, en exclusiva, de forma gratuíta, para todo o mundo e sen límite de tempo, con facultade de cesión a terceiros, os dereitos de imaxe que puidesen corresponderlles como consecuencia da súa participación no Concurso, coa finalidade de xestionar a súa participación no Concurso, a publicidade do mesmo e os seus resultados.

Así pois, dentro da finalidade anunciada no parágrafo anterior, o participante consinte a totalidade de usos, incluída a comunicación pública ou calquera forma de explotación por LEROY MERLÍN, que poida ter as imaxes utilizando os medios e soportes técnicos coñecidos na actualidade e os que poidan desenvolver no futuro, e para calquera aplicación, incluíndo neste sentido a posibilidade de publicar, reproducir ou compartir as imaxes, ou partes das mesmas, nos medios ou plataformas, titularidade de terceiros ou de LEROY MERLIN, que a continuación se enuncian de maneira non exhaustiva:

 • Redes sociais propias ou de terceiros: A comunidade LEROY MERLIN ou outras empresas do grupo ao que LEROY MERLIN pertence, Younity, Facebook, Twitter, Instagram, Google, Pinterest, Linkedin, Hogar Útil, Flickr, Tumblr.
 • Web: www.leroymerlin.es, www.hazloverde.es, unhabitatmejor.leroymerlin.es
 • Publicidade: a través de folletos, de artigos de prensa e de display publicitario, en medios de comunicación audiovisual como TV e Radio.
 • Tendas de LEROY MERLIN.

Os profesores participantes manifestan expresamente baixo a súa responsabilidade, con total indemnidade para LEROY MERLIN, solicitar o consentimento expreso de todos os terceiros que aparecen nos traballos presentados (no caso de menores, dos seus pais ou titores legais), para a cesión dos seus datos persoais e dereitos de imaxe a LEROY MERLIN co mesmo alcance e para as mesmas finalidades recollidas nos parágrafos anteriores.

Non obstante, LEROY MERLIN reserva a posibilidade de solicitar novamente a eses terceiros a súa autorización para a cesión dos seus dereitos de imaxe e o tratamento dos datos. O anterior constitúe unha facultade e non unha obriga, polo que en ningún caso LEROY MERLIN asumirá ningunha responsabilidade se non o fai.

11. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

Ao participar no Concurso, os participantes ceden a LEROY MERLIN, en exclusiva, todos os dereitos de explotación, sen exclusión de ningún, sobre os traballos presentados ao Concurso, de tal maneira que LEROY MERLIN queda facultado para fixar, editar, reproducir, distribuír, poñer a disposición do público, comunicar ao público e transformar dito material, a intervención no material e calquera elemento dos mesmos, en todo ou en parte, por si ou por terceiros (estando por tanto amparada a cesión a terceiros), en calquera medio, soporte ou plataforma, en todo o mundo, durante o tempo que permite a lexislación aplicable, sen percibir por isto remuneración algunha.

Neste sentido, os participantes garanten o uso correcto dos dereitos cedidos e, en concreto, que as obras ou marcas contidas nos traballos entregados están libres de calquera dereito exclusivo ou de protección de terceiros que cause impedimento ou menoscabo a LEROY MERLIN. En virtude disto, o participante está obrigado a manter indemne a LEROY MERLIN respecto dos custos, gastos, pretensións de indemnización, obrigas ou danos que poidan derivarse de accións de terceiros contra LEROY MERLIN por entender que se infrinxiron os devanditos dereitos.

Os profesores fan, respecto aos dereitos de explotación das achegas dos alumnos, idéntica manifestación que a realizada respecto ao tratamento dos seus datos persoais e dereitos de imaxe, isto é, que están autorizados para a cesión dos citados dereitos de explotación en favor de LEROY MERLIN co mesmo alcance previsto no primeiro parágrafo desta cláusula 11.

12. MODIFICACIÓNS OU ANEXOS

LEROY MERLIN reserva o dereito de realizar modificacións ou engadir anexos sobre as presentes Bases en relación coa mecánica e o premio do Concurso, sempre que estea xustificado ou non se prexudique os participantes, se faga dentro do período de vixencia do Concurso e se informe os participantes debidamente.

LEROY MERLIN non será responsable se, por caso fortuíto ou de forza maior, o Concurso non se pode levar a cabo nalgún dos termos especificados nas presentes Bases, sen outra obriga para LEROY MERLIN. En tal caso, LEROY MERLIN poderá optar pola publicación dunha nova mecánica a través do mesmo medio utilizado para a difusión inicial do Concurso ou a anulación deste, sen que se xere ningún tipo de responsabilidade para LEROY MERLIN. Igualmente, LEROY MERLIN non será responsable polo mal funcionamento da Web.

13. NULIDADE

Se calquera previsión das presentes Bases se declarase nula ou ineficaz na súa totalidade ou en parte, esa nulidade ou ineficacia afectará soamente á devandita previsión ou á parte dela afectada, subsistindo o resto das Bases e considerándose esa previsión ou parte da previsión como non aplicada, a non ser que por resultar esencial nas presentes Bases, as afectase integramente.

14. XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

Las presentes Bases se interpretarán y regirán de conformidad con la legislación española. Para cualquier cuestión litigiosa derivada de la existencia, acceso, utilización o contenido de las Bases, el participante y LEROY MERLIN renuncian expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, sometiéndose a la jurisdicción y competencia exclusiva de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.