Política de Privadesa

L'accés a determinades àrees, serveis o recursos del portal www.hazloverde.es (a partir d'ara, el "Portal"), propietat de Leroy Merlin España, SLU (a partir d'ara, "LEROY MERLIN"), únicament serà factible a través de la prèvia posada a disposició, per part de l'usuari del Portal, de dades de caràcter personal o el registre previ de l'usuari en el Portal. En aquests casos, l'usuari del Portal haurà de facilitar algunes dades de caràcter personal que seran objecte de tractament automatitzat o no, per part de LEROY MERLIN com a Responsable de Tractament, degudament identificat en la "Informació bàsica sobre Protecció de Dades", i d'acord amb les finalitats i condicions que aquí s'estableixen i, igualment, d’acord amb el que s'ha estipulat en aquesta Política de Privacitat (en endavant es denominarà, indistintament, "Política de Privacitat" o "Informació addicional sobre Protecció de Dades").

LEROY MERLIN emmagatzema les dades del dispositiu de connexió que l'Usuari utilitza per accedir als serveis oferts en el Portal. Quan accediu al Portal, el sistema en què aquest està allotjat reconeix automàticament l'adreça IP del seu dispositiu; informació sobre aquest dispositiu, com la connexió a Internet, el tipus de navegador, la versió, el sistema operatiu i el tipus de dispositiu; el dia i l'hora en què s'ha entrat, en què s'ha desconnectat i per quines parts del nostre Portal s'ha transitat (clickstream). És necessari que el nostre sistema conegui aquestes dades del vostre dispositiu perquè ha de poder comunicar-s'hi per enviar-li el que li demani a través del navegador i ho pugueu veure en pantalla. Ni el nostre sistema ni nosaltres mateixos podem conèixer les vostres dades personals com, per exemple, nom, adreça, telèfon, etc., si no heu estat vosaltres mateixos els que ens les heu proporcionat.

El sistema en el qual es troba allotjant el nostre Portal utilitza cookies. Vegeu la Política de cookies de LEROY MERLIN.

LEROY MERLIN manifesta el seu compromís de complir amb la legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de dades i respectar els valors i principis de transparència i lleialtat.

L'Usuari accepta expressament la inclusió de les dades facilitades a través del Portal i en les formes que s'indica en aquesta Política de Privacitat, i també en la "Informació bàsica sobre protecció de dades", en un o alguns tractaments, automatitzats o no, de dades de caràcter personal de les quals n'és responsable de tractament, LEROY MERLIN. Durant el procés de recollida de dades, s’informarà a l'Usuari sobre quines dades ha de facilitar de forma obligatòria per accedir a determinades àrees, serveis o recursos.

LEROY MERLIN es reserva el dret a modificar, adaptar o actualitzar aquesta Política de Privacitat, i també la "Informació bàsica sobre protecció de dades", en tot moment i amb una antel·lació raonable, amb l'objectiu d'adaptar-la als canvis legislatius, judicials o jurisprudencials que puguin afectar-la, i també a les pràctiques de la indústria. Sense perjudici del que s'ha indicat anteriorment, amb tantes modificacions, alteracions i/o actualitzacions com comportin o suposin un canvi substancial en el tractament de les seves dades de caràcter personal, se'ls informarà degudament i, i escau, se'ls recopilarà el consentiment per al nou tractament.

L'usuari declara sota la seva responsabilitat i garanteix que les dades que facilita a LEROY MERLIN són certes, correctes i que pertanyen a la seva persona. En aquest sentit, serà d'obligació dels usuaris el fet de mantenir actualitzades les informacions i dades de forma que corresponguin amb la realitat a cada moment. Qualsevol manifestació falsa o inexacta que es produeixi com a conseqüència de les informacions i dades manifestades, I també els perjudicis que aquesta informació poguessin causar, serà responsabilitat directa dels usuaris.

  • RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Identitat: Leroy Merlin España, SLU

C.I.F.: B-84.81.84.42

Adreça: Avenida de la Vega, núm. 2, Alcobendas (Madrid)

Telèfon: 917 49 60 00

Correu electrònic: tecomunicamos@leroymerlin.es

Contacte DPD: privacidad@leroymerlin.es

  • FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES.

La finalitat del tractament de les dades personals dels usuaris recopilades mitjançant les diferents vies habilitades en el Portal, a saber, el formulari "Formulari Registre" o "Contacte", i també conseqüència de la navegació pel Portal serà descrita, en cada cas, en la "Informació bàsica sobre protecció de dades" corresponent, a saber:

  • Formulari de "Registre" i "Àrea Privada": La gestió de la inscripció, desenvolupament i participació en el Concurs escolar “HazloVerde Missió #SomoslaRaíz”, i també l'enviament als participants de comunicacions relatives a l'evolució d'aquest concurs i, fins i tot, d'enquestes de satisfacció, que els participants no estan obligats a emplenar, tot això, tant actualment com el en futur.

  • LEROY MERLIN podrà comunicar els resultats corresponents, en què es podrà incloure el nom, veu i/o imatge dels participants, per qualsevol mitjà i en els termes previstos en les Bases Legals del Concurs.

  • Formulari de “Contacte”: la finalitat del tractament de les dades personals serà donar contestació a la sol·licitud d'informació i consultes a través del nostre formulari de contacte.

Igualment, LEROY MERLIN, si marca la casella destinada a aquest efecte, tractarà la informació i/o les dades referides als usuaris del Portal, i facilitades per ells mateixos, amb la finalitat de la realització, comunicació i enviament d'activitats de comunicació relatives a altres activitats de LEROY MERLIN de temàtica similar al Concurs, tals com esdeveniments o tallers.

LEROY MERLIN es compromet a respectar la confidencialitat de les dades personals facilitades pels Usuaris i a utilitzar-les d'acord amb la finalitat del tractament, i també a acomplir l’ obligació de guardar-les i adoptar totes les mesures per evitar-ne l'alteració, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la normativa de protecció de dades. Això no obstant, s'informa l'Usuari que les referides mesures de seguretat no són infrangibles i/o invulnerables.

  • TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES.

Les dades personals proporcionades pels usuaris del Portal es conservaran mentre no se’n sol·liciti la supressió per part de l'interessat. En el cas de la inactivitat per part de l'usuari del Portal, LEROY MERLIN conservarà les dades de caràcter personal facilitades per un període màxim de cinc anys, sense perjudici de la possibilitat de l'usuari d'exercir els seus drets en els termes que s'indiquen més endavant.

Tanmateix, el termini de conservació de les dades serà el determinat pel termini obligatori marcat per la normativa mercantil, comptable i fiscal o una altra normativa vigent que estableixi de manera obligatòria un termini de conservació més gran que els anteriors.

  • LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS.

La base legal o legitimació per al tractament de les dades personals facilitades a través dels formularis és el consentiment explícit de l'interessat.

  • CESSIÓ DE DADES.

Les dades facilitades per l'usuari del Portal no se cediran a tercers, tret d’obligació legal.

  • DRETS EN RELACIÓ AMB EL TRACTAMENT DE DADES PERSONALS .

L'usuari podrà exercir, respecte de les dades recopilades en la forma prevista en aquesta Política de Privacitat, els drets reconeguts en la normativa de protecció de dades i, en particular, els drets següents: accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les dades personals.

Els usuaris interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, i també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats perquè es van recollir.

En determinades circumstàncies, els usuaris podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas, LEROY MERLIN únicament les conservarà per al compliment d'obligacions legals i administratives, defensa dels nostres interessos i drets, i també per a l'exercici o la defensa de reclamacions, sancions i responsabilitats.

De la mateixa manera, l'usuari tindrà la possibilitat de revocar en qualsevol moment el consentiment per a qualsevol dels tractaments per als quals ha atorgat consentiment, sense que això afecti la licitud del tractament segons el consentiment previ a la seva retirada.

Els drets referits en el paràgraf anterior es podran exercir pels usuaris, tot indicant degudament el motiu de la pretensió, a través de sol·licitud escrita i firmada adreçada a LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U., Departament de Club LEROY MERLIN, Avda. de la Vega 2, 28108 Alcobendas-Madrid, o bé amb l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça tecomunicamos@leroymerlin.es. Les sol·licituds enviades per correu electrònic s'hauran de fer des de l'adreça de correu registrada pel sol·licitant. Tanmateix, l'usuari, per exercir els drets esmentats i amb l'objectiu d'oferir garanties d'identificació del corresponent sol·licitant, haurà d'acompanyar a la sol·licitud còpia del Document Nacional d'Identitat o, si escau, Número d'Identificació d'Estrangers, en vigor.

També, si considera que les seves dades s’ha tractat de forma inadequada, tindrà dret a presentar una reclamació a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).