Política de Privacidade

O acceso a determinadas áreas, servizos ou recursos do portal www.hazloverde.es (en adiante, o "Portal"), propiedade de Leroy Merlin España, S.L.U. (en adiante, "LEROY MERLIN"), unicamente será factible mediante a previa posta a disposición, por parte do usuario do Portal, de datos de carácter persoal ou o rexistro previo do usuario no Portal. Nestes casos, o usuario do Portal deberá facilitar certos datos de carácter persoal que serán obxecto de tratamento automatizado ou non por parte de LEROY MERLIN como Responsable de Tratamento, debidamente identificado na “Información básica sobre Protección de Datos”, e de acordo coas finalidades e condicións que alí se establecen e, igualmente, en conformidade co estipulado na presente Política de Privacidade (no sucesivo denominarase, indistintamente "Política de Privacidade" ou "Información adicional sobre Protección de Datos").

LEROY MERLIN almacena os datos do dispositivo de conexión que o Usuario utiliza para acceder aos servizos ofrecidos no Portal. Cando acceda ao Portal, o sistema onde o mesmo está aloxado recoñece automaticamente o enderezo IP do seu dispositivo; información sobre dito dispositivo, como a súa conexión a Internet, o seu tipo de explorador, a versión, o sistema operativo e o tipo de dispositivo: o día e a hora á que entrou, á que se desconectou, e por que partes do noso Portal se moveu (clickstream). É necesario que o nosos sistema coñeza estes datos do teu dispositivo porque ten que comunicarse con el para enviarlle o que lle pida a través do seu explorador e poida velo en pantalla. Ni o noso sistema nin nós mesmos podemos coñecer os seus datos persoais, como por exemplo o seu nome, o seu enderezo , o seu teléfono, etc., se non foi vostede quen nolos proporcionou.

O sistema onde se encontra aloxado o noso Portal utiliza cookies. Ver a política de cookies de LEROY MERLIN.

LEROY MERLIN manifesta o seu compromiso de cumprir coa lexislación vixente en cada momento en materia de protección de datos e respectar os valores e principios de transparencia e lealdade.

O Usuario acepta expresamente a inclusión dos datos facilitados a través do Portal e nas formas que se indican na presente Política de Privacidade, así como na “Información básica sobre protección de datos”, nun ou varios tratamentos, automatizados ou non, de datos de carácter persoal dos que é Responsable de Tratamento, LEROY MERLIN. Durante o proceso de recollida dos datos, informarase ao Usuario de que datos ten que facilitar de forma obrigatoria para acceder a determinadas áreas, servizos ou recursos.

LEROY MERLIN resérvase o dereito a modificar, adaptar ou actualizar a presente Política de Privacidade, así como a “Información básica sobre protección de datos”, en todo momento e cunha antelación razoable, ao obxecto de adaptala aos cambios lexislativos, xudiciais ou xurisprudencias que poidan afectala, así como as prácticas da industria. Sen prexuízo do antedito, cando ditas modificacións, alteracións ou actualizacións leven ou supoñan un cambio substancial no tratamento dos seus datos de carácter persoal informaráselles debidamente e, no seu caso, solicitaráselles o consentimento para o novo tratamento.

O usuario declara baixo a súa responsabilidade e garante que os datos que facilita a LEROY MERLIN son certos, correctos e que pertencen á súa persoa. Neste senso, será de obriga dos usuarios manter actualizadas as informacións e datos de tal forma que correspondan coa realidade en cada momento. Calquera manifestación falsa ou inexacta que se produza como consecuencia das informacións e datos manifestados así como os prexuízos que tal información puidesen causar, serán responsabilidade directa dos usuarios.

  • RESPONSABLE DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS

Identidade: Leroy Merlin España, S.L.U.

C.I.F.: B-84.81.84.42

Enderezo: Avenida de la Vega, núm. 2, Alcobendas (Madrid)

Teléfono: 917 49 60 00

Correo electrónico: tecomunicamos@leroymerlin.es

Contacto DPD: privacidad@leroymerlin.es

  • FINALIDADES DO TRATAMENTO DOS SEUS DATOS.

A finalidade do tratamento dos datos persoais dos usuarios solicitados mediante as diferentes vías habilitadas no Portal, a saber, o formulario “Formulario Rexistro” o “Contacto”, así como consecuencia da navegación polo Portal será a descrita, en cada caso, na “Información básica sobre protección de datos” correspondente, a saber:

  • Formulario de “Rexistro” e “Área Privada”: a xestión da inscrición, desenvolvemento e participación no concurso escolar "HazloVerde Misión #SomoslaRaíz”, así como o envío aos participantes de comunicacións relativas á evolución do mesmo e, incluso, de enquisas de satisfacción, que os participantes non están obrigados a cumprimentar, todo isto actualmente e no futuro.

  • LEROY MERLIN poderá comunicar aso correspondentes resultados, nos que se poderá incluír o nome, voz ou imaxe dos participantes, por calquera medio e nos termos previstos nas Bases Legais do concurso.

  • Formulario de “Contacto”: a finalidade do tratamento dos datos persoais será dar contestación á solicitude de información e consultas realizada a través do noso formulario de contacto.

Igualmente, LEROY MERLIN, se marca a casa destinada a tal efecto, tratará a información ou os datos referidos aos usuarios do Portal, e facilitados por estes, coa finalidade da realización, comunicación e envío de actividades de comunicación relativas a outras actividades de LEROY MERLIN de temática similar ao concurso, tales como eventos ou talleres.

LEROY MERLIN comprométese a respectar a confidencialidade dos datos persoais facilitados polos Usuarios e a utilizalos de acordo coa finalidade de tratamento, así como a dar cumprimento á súa obriga de gardalos e adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na normativa de protección de datos. Isto non obstante, se informa ao Usuario de que as referidas medidas de seguridade non son inquebrantables ou invulnerables.

  • TEMPO DE CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS.

Os datos persoais proporcionados polos usuarios do Portal conservaranse mentres non se solicite a súa supresión polo interesado. No caso de inactividade por parte do usuario do Portal, LEROY MERLIN conservará os datos de carácter persoal facilitados por un período máximo de cinco anos, sen prexuízo da posibilidade do usuario de exercer os seus dereitos nos termos que se indican máis adiante.

En todo caso, o prazo de conservación dos datos virá determinado polo prazo obrigatorio marcado pola normativa mercantil, contable e fiscal ou outra forma vixente que estableza de maneira obrigatoria un prazo de conservación maior aos anteriores.

  • LEXITIMACIÓN PARA O TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS.

A base legal ou lexitimación para o tratamento dos datos persoais facilitados a través dos formularios é o consentimento explícito do interesado.

  • CESIÓN DE DATOS.

Os datos facilitados polo usuario do Portal non serán cedidos a terceiros, salvo obriga legal.

  • DEREITOS EN RELACIÓN CO TRATAMENTO DE DATOS PERSOAIS .

O usuario poderá exercer, respecto dos datos solicitados na forma prevista na presente Política de Privacidade, os dereitos recoñecidos na normativa de protección de datos e, en particular, os seguintes dereitos, acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación e potabilidade dos datos persoais.

Os usuarios interesados teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, os usuarios poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso, LEROY MERLIN unicamente os conservará para o cumprimento de obrigas legais e administrativas, defensa dos nosos intereses e dereitos, así como para o exercicio da defensa de reclamacións, sancións e responsabilidades.

O usuario, así mesmo, terá a posibilidade de revocar en calquera momento o consentimento para calquera dos tratamentos para os que outorgou o consentimento, sen que iso afecte á licitude de tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

O usuario poderá exercer os dereitos referidos no parágrafo anterior, indicando debidamente o motivo da súa pretensión, mediante unha solicitude escrita e firmada dirixida a LEROY MERLIN ESPAÑA S.L.U., Departamento de Club LEROY MERLIN, Avda. De la Vega 2, 28108, Alcobendas-Madrid, ou ben mediante o envío dun correo electrónico ao enderezo telecomunicaciones@leroymerlin.es. As solicitudes enviadas por correo electrónico deberán realizarse desde o enderezo de correo rexistrada polo solicitante. En todo caso, o usuario, para exercer os citados dereitos e ao obxecto de ofrecer garantías de identificación do correspondente solicitante, deberá acompañar a súa solicitude copia do seu Documento Nacional de Identidade ou, no seu caso, Número de Identificación de Estranxeiros, en vigor.

Así mesmo, se considera que os seus datos foron tratados de forma inadecuada, terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos (C/Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid www.agpd.es).